UTBILDNING & WORKSHOPS

GUNNAR TÖRNGREN UTBILDNING HANDLEDNING


Allt ifrån introduktionskurser till längre utbildningar


Samtliga kurser/utbildningar med Gunnar Törngren kan hållas på arbetsplatsen alternativt på plats som annordnas av uppdragsgivaren.

Lösningsfokuserat Arbetssätt 1


Introduktionskurs 1-2 dagar


För Dig som vill ha en introduktion i det lösningsfokuserade arbetssättet. Bland innehållet märks en genomgång av de grundläggande begreppen, tankesättet och hur detta kan omsättas i praktiskt arbete. Formen för dagen/dagarna är i huvudsak föreläsningar och enklare övningar. Målsättningen är att kursdeltagarna efter dessa dagar såväl ska ha en allmän inblick i tankesättet, samt få med sig några konkreta redskap som kan användas direkt.


Lösningsfokuserat Arbetssätt 2


Grundkurs 6-8 dagar


För Dig som vill lära dig det lösningsfokuserade arbetssättet. Bland innehållet märks en genomgång och träning av de grundläggande begreppen, tankesättet och träning i att omsätta detta i praktiskt arbete. Formen för dagarna är i föreläsningar, diskussioner, övningar och videostudier. Kurslitteratur används (ca 300 sidor) Målsättningen är att kursdeltagarna efter dessa dagar ska ha kunna tillämpa modellen i sitt praktiska arbete.Lösningsfokuserat Arbetssätt 3


Vidareutbildning 6-8 dagar


För den som tillägnat sig grundkunskaperna inom det lösningsfokuserade arbetssättet men vill komma vidare och bygga på med mera kunskaper och övning. Bland innehållet märks en repetition av de grundläggande begreppen, övningar, fördjupning i språkbruket. Videostudier och litteraturstudier ingår. Möjlighet att "ta med klienter" till kursomgångarna finns.  Formen för dagarna är i föreläsningar, diskussioner, övningar och videostudier. Kurslitteratur används (ca 300 sidor) Målsättningen är att kursdeltagarna efter dessa dagar ska ha en fördjupad kunskap och bättre kunna använda modellen i sitt arbete.

Lösningsfokuserat Arbetssätt 4


”Komma-igång-igen kurs”  1 dag


För Dig som tidigare gått någon form av lösningsfokuserad/lösningsinriktad utbildning men tycker att Du kanske kommit från det och vill eller behöver bli påmind, att komma-igång-igen. Utbildningen innehåller en repetition av grunderna, tankesättet och den praktiska tillämpningen samt i övrigt från kursdeltagarnas frågeställningar och önskemål


Det hjälpande språket


Kursdag(ar) om det vi använder mest men kanske minst pratar om. Föreläsning, praktiska övningar och diskussioner om hur språket kan fungera i hjälpande samtal


Språket är socialarbetarens främsta verktyg. Men det "skapar" även de verkligheter som vi finns i. Genom språket avgörs hur vi ser på problem och lösningar, vem som ska ta ansvar, vilka behoven är, hur vi genom frågor även påstår. Även små förändringar i hur vi använder orden kan få stora effekter.


Vissa vanligt förekommande begrepp kommer att analyseras, såsom Motivation, Ansvar, Behov m.fl.


Att ge och ta uppdrag i socialt arbete

Halvdagsutbildning för såväl uppdragsgivare som uppdragstagare.


Halv- eller heldagsutbildning som behandlar strukturer både för uppdragsmodeller och innehåll i uppdrag. Även om modellerna är användbara generellt är de utformade utifrån de speciella villkor som finns inom socialt arbete.. Det kan handla om hur man som socialsekreterare ger uppdrag till behandlingsenheter/institutioner, inom arbetsgruppen eller andra former av uppdrag. Även den som har rollen av att vara uppdragstagare kan ha nytta av att kunna ta emot (dvs hjälpa till att formulera) uppdrag. Halvdagen innehåller moment som: Strukturer för rollerna i en uppdragssituation, Fyra grundtyper av uppdrag, Utvärderingar utifrån typ av uppdrag, Kriterier för målformuleringar. Delegation.